MIT OpenCourseWare: Persian


متاسفانه مواد درسی آزاد رایانه ای MIT که توسط دانشگاه شهید بهشتی ترجمه شده بود دیگر به صورت اینترنتی در اختیار علاقه مندان نخواهد بود. بعضی از این مطالب از روی وبسایت Internet Archive قابل دستیابی است